Artikel 1

Algemeen

1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. New Solar Limburg VOF

B.  Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, instelling, organisatie of bedrijf die een Overeenkomst met New Solar Limburg VOF sluit inzake de koop, levering, en eventueel installatie van het product.

C. Product: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord inclusief onder andere omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, bekabeling, montagemateriaal, montage en installatie zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

D. Overeenkomst: de overeenkomst tussen New Solar Limburg VOF en Koper tot koop van het Product en eventuele installatie ervan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van New Solar Limburg VOF.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2

Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van New Solar Limburg VOF zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door New Solar Limburg VOF aan Koper toegezonden Overeenkomst schriftelijk (post, mail, fax) bevestigd is door Koper.

Artikel 3

Prijs

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is New Solar Limburg VOF gerechtigd om de overeen gekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 De Koper is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10 werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.2.

 

Artikel 4

Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij New Solar Limburg VOF streeft naar een leveringstermijn van uiterlijk vijf maanden nadat  New Solar Limburg VOF de Overeenkomst is aangegaan.

4.2 New Solar Limburg  VOF of een door haar aangewezen installateur zal de Koper telefonisch of per e-mail benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele installatie.

4.3 Indien New Solar Limburg VOF niet tijdig levert, zal Koper New Solar Limburg VOF in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij betaling.

4.5 Na levering blijft New Solar Limburg VOF eigenaar van geleverde zaken zolang Koper:

A. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

B. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

C. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

4.6 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

4.7 Nadat New Solar Limburg VOF zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Koper staat New Solar Limburg VOF toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en stelt in de gelegenheid de installatie te kunnen verwijderen.

4.8 Als New Solar Limburg VOF geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is  Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan New Solar Limburg VOF te verpanden.

ARTIKEL 5

 Betaling

 5.1 Alle bedragen die Koper aan New Solar Limburg VOF verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het Product, brengt New Solar Limburg VOF aan Koper in rekening door middel van een factuur.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen (7) zeven dagen na dagtekening.

 

Artikel 6

 Installatie

6.1 Het Product wordt door Koper VOF zelf geïnstalleerd en aangesloten op/in de woning, tenzij Koper met New Solar Limburg Vof is overeengekomen dat New Solar Limburg VOF het Product zal (doen) installeren en aansluiten.

6.2 Koper is jegens de New Solar Limburg VOF verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product.

6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van New Solar Limburg VOF of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden.

6.4 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.

6.5 New Solar Limburg VOF is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur.

6.6 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen en zijn voor rekening van de Koper.

6.7 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

Artikel 7

Garantie 

7.1 New Solar Limburg VOF garandeert de goede werking van de door haar geleverde Producten bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode van vijf jaar na levering van het Product. In deze periode zal het vermogen van het Product niet verder afnemen dan tot 90% van het oorspronkelijke vermogen.

7.2 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan New Solar Limburg VOF.

7.3  New Solar Limburg VOF zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf het Product vervangen.

Artikel 8

Aansprakelijkheid 

8.1 New Solar Limburg VOF is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan haar toegerekend kunnen worden.

8.2 De aansprakelijkheid van New Solar Limburg VOF ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover  New Solar Limburg VOFovereenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. New Solar Limburg VOF is niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie, met name financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie.

8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan New Solar Limburg VOF gemeld te worden.

Artikel 9

Toepasselijk recht en geschillen 

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10

Slotbepalingen 

10.1 New Solar Limburg VOF heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zullen in werking treden één maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten.

10.3 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 06-01-2013